מילון מונחים

מילון מונחים

 

מבחר מונחים בסחר בינלאומי
ACCEPTANCE קיבול
ADVANCE PAYMENT תשלום מראש
AIR FREIGHT הובלה אווירית
AIR WAYBILL שטר מטען אווירי
APPLICANT המבקש את פתיחת מכתב  האשראי
BENEFICIARY מוטב
BONDED WAREHOUSE מחסן ערובה
BILL OF LADING שטר מטען
CARRIER מוביל
CASH AGAINST DOCUMENTS- C.A.D המסמכים ימסרו ליבואן כנגד תשלום מיידי
CASH ON DELIVERY- C.O.D מסירת המטען ליבואן כנגד תשלום מידי
CERTIFICATE OF ORIGIN תעודת מקור
CFR- COST AND FREIGHT מחיר העסקה כולל את עלות הובלתה עד נמל ימי בארץ היעד
CIF – COST INSURANCE FREIGHT מחיר העסקה כולל את עלות הביטוח והובלתה עד נמל ימי בארץ היעד
CIP-CARRIAGEַINSURANCE PAID TO… מחיר העסקה כולל את עלות הביטוח והובלתה עד ארץ היעד לפני שחרור מהמכס
CLEAN ON BOARD מטען שהוטען על האניה מבלי פגם כלשהו על פניו
COMMERCIAL INVOICE חשבון מסחרי
COLLECTING BANK הבנק הגובה
CONGESTION SURCHARGE היטל צפיפות
CONSIGNEE נשגר . מקבל הטוביןן
CONSOLIDATION איחוד מטענים
CY – CONTAINER YARD מסוף מכולות
DAF מחיר העסקה כולל הגעתם עד לגבול יבשתי של ארץ היעד.
DDU מחיר העסקה כולל הגעתם עד מחסן היבואן.לא כולל תשלום מיסי יבוא
DDP מחיר העסקה כולל הגעתם עד מחסן היבואן.כולל תשלום מיסי יבוא
DISCREPANCY הסתיגויות . אי התאמה בין תנאי מכתב האשראי למסמכים שהתקבלו.
DOCUMENTARY COLLECTION דוקומנטים לגביה
DOCUMENTS AGAINST PAYMENT מסירת המסמכים כנגד תשלום – בעסקת דוקמנטים לגביה
DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE מסירת המסמכים כנגד קיבול,חתימה על שטר – בעסקת דוקמנטים לגביה
DRAWEE נמשך בדר"כ היבואן בעסקת דוק' לגביה.
DRAWER המושך בדר"כ היצואן בעסקת דוק' לגביה
EFTA-EUROPEAN FREE TRADE AREA אזור סחר חופשי הכולל את שוויץ ליכטנשטיין איסלנד ונורווגיה
ENDORSEMENT הסבה
EUR 1 תעודת מקור הנהוגה לפי הסכם הסחר עם מדינות אירופה
EU – EUROPEAN UNION האיחוד האירופאי
EX WORKS מחיר בשער המפעל או במחסני היצואן.
FBL-FIATA BILL OF LADING שטר מטען המופק ע"י משלח בינ"ל החבר ב FIATA
FCA- FREE CARRIER מחיר הטובין כולל הובלה עד למחסני המוביל בארץ היצוא.
FOB- FREE ON BOARD מחיר הטובין כולל הובלה לנמל והעמסה על האניה.
FCL -FULL CONTAINER LOAD מכולה של יבואן אחד מיצואן אחד . נפתחת במחסני היבואן בלבד.
FEEDER VESSEL אונית הזנה
FORWARDER AGENT משלח בינלאומי
FREIGHT הובלה ימית
GATT- General agreement on tariff and trade הסכם בין מדינות לסחר ותעריפי מכס
GENERAL AVERAGE היזק כללי . בעלי המטענים שעל האניה משתתפים בעלויות ההנצלה
H/H- HOUSE TO HOUSE משלוח מכולה ממחסן היצואן למחסן היבואן
H/P- HOUSE TO PEER משלוח מטען ממחסן היצואן לנמל ארץ היעד
HARMONIZED SYSTEM השיטה המאוחדת לסיווג מוצרים. שיטתת סיווג בינלאומי לטובין
HWAB- House Air Waybill שטר מטען פנימי של משלח . להובלה אווירת בקונסולידציה
I.AT.A ארגון חברות התעופה הבינלאומי
I.C.C- International Chamber Of Commerce לשבת המסחר הבינלאומית
INCOTERMS – International Commercial Terms תנאי הסחר הבינלאומי
ISSUING BANK הבנק הפותח את מכתב האשראי
LCL- Less Then Container Load מטען המובל כמשלוח חלקי במכולת קונסולידציה
Letter Of Credit  מכתב אשראי
LINER קו ספנות סדיר עם נמלי פקידה קבועים ולו"ז קבוע
MANIFEST מצהר האניה או המטוס
MARINE B/L שטר מטען ימי
MASTER AIR WAYBILL שטר מטען אווירי ראשי
MULTIMODEL תובלה משולבת
Nominated Bank הבנק הממונה ע"י הבנק הפותח באשר למימוש התשלום
Notify Party הגורם לו צריך סוכן האוניה להודיע על הגעת המטען.
Ocean Bill Of Lading שטר מטען ימי
On Board על האוניה
Open Policy פוליסה פתוחה לביטוח הימי
Packing List פירוט אריזה
Partial Shipment משלוח חלקי
Pier To Pier משלוח מנמל לנמל
Prepaid שולם מראש
Presenting Bank הבנק המציג. (את מסמכי המשלוח.)
Prohibited אסור
Quay רציף
Quotation הצעת מחיר
Reffer Ship אוניית קירור
Remitting Bank הבנק מוסר המסמכים
RO RO אוניית גלנוע
Seal סגר המכולה
Sea Waybill שטר מטען ימי שאינו סחיר
Shipper שולח הסחורה- השוגר
Sight Payment תשלום מיידי
Stand By Letter Of Credit אשראי דוקומנטארי המשמש סוג של ערבות בנקאית לכיסוי עסקאות לאורך תקופה.
STC- Said To Contain אמור להכיל.הערה על גבי ש"מ ימי. המוביל לא בדק את תכולת המטען ותוכנו.
Terms Of Payment תנאי תשלום
T.H.C Terminal Handling Charges הוצאות ניטול בנמל הימי
Through Bill Of Lading שטר מטען המכסה הובלה גם למעבר יבשתי בתוך המדינה
Both comments and trackbacks are currently closed.